Abstract Selection Criteria

ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุม SACC – TSAC 2019 สำหรับรูปแบบการนำเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ ด้วยหลักการดังต่อไปนี้

 

 • ความสามารถในการใช้ภาษา
 • บทคัดย่อมีการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทคัดย่อมีความกระชับ ตรงประเด็น เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม (logical order) และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเลือกใช้คำศัพท์ในการอธิบายงานวิจัยได้เหมาะสม

 

 • ความสามารถในการสื่อความเนื้อหางานวิจัยได้อย่างชัดเจน

บทคัดย่อสามารถสื่อสารเนื้อหางานวิจัยให้กับผู้ที่ศึกษาทั้งในสาขาเดียวกันและต่างสาขาได้

 

 • ความสำคัญและความสมบูรณ์ของงานวิจัย
 • งานวิจัยมีความเป็น “State-of-the-Art”

วิธีวิจัยหรือแผนการทดลองตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ของงานมีความทันสมัย

 

 • งานวิจัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (originality of content)

งานวิจัยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในแง่หัวข้องานวิจัย ผลงานวิจัยสามารถเติมเต็มหรือพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้น นำไปสู่การค้นพบที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือถูกค้นพบมาก่อน

 

 • บทคัดย่อมีความสมบูรณ์ในตัวและเขียนอย่างถูกแบบแผน (coverage and organization of abstract)

มีการอธิบายปัญหาหรือสมมติฐานในการวิจัย การเก็บข้อมูลหรือที่มาของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ผลที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงานวิจัย

 

 • งานวิจัยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (purpose and scope)

มีการอธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนและน่าสนใจ ขอบเขตของงานวิจัยถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถเก็บข้อมูลและทำการวิจัยพิสูจน์ได้จริง

 

 • ผลของงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีวิธีวิจัยที่เหมาะสม

วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์งานมีความเหมาะสม สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ สามารถนำไปสู่คำตอบและผลสรุปของงานวิจัยได้จริง

 

 • ข้อสรุปของงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

ข้อสรุปของงานวิจัยตั้งอยู่บนฐานของผลงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษา และมีข้อสรุปที่สอดคล้องกับปัญหาหรือสมมติฐานที่ได้กล่าวไว้

 

 • ความสำคัญและคุณค่าของงานวิจัยในสาขาวิชา

งานวิจัยชิ้นนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ในสายงาน/สาขาวิจัยที่เกียวข้อง

​​

หมายเหตุ

 • จำกัดความยาวของบทคัดย่อที่ 300 คำ
 • บทคัดย่อจะต้องไม่มีรูปภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรือ สมการ