Reimbursements

reimbursebanner

ocsc-logo_7

 

การเบิกจ่าย “สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล”

 

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้นในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป กําหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8 (TSAC2019) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยจะร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นั้น

โดยที่ งาน SACC-TSAC2019 ในส่วนของงานประชุมวิชาการ (cademic conference) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การนําเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป และ (2) การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to Disrupt and Develop towards Being the World’s Leader”

หลักเกณฑ์สำหรับนักเรียนที่ประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป SACC-TSAC2019 มีดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือในภาคพื้นยุโรปและยังอยู่ในระหว่างการรับทุนรัฐบาล
 2. เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา  โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว
 3. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง โดยประหยัด ดังนี้
  • เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ห้องคู่ คืนละไม่เกิน 80 ปอนด์ต่อคน (เฉพาะคืนวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562)
  • ค่าเดินทางในการเข้าร่วมงานเป็นไปตามที่สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนและสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศกําหนด
 4. นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. ของประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โดยกรอกฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ SACC-TSAC 2019 พร้อมแนบใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานประชุมที่ออกโดยสามัคคีสมาคม (ทีมงานจะประกาศแบบฟอร์มในลำดับต่อไป)

*ในกรณีที่ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ไม่มี สนร. โปรดติดต่อสถานทูตในประเทศนั้นเพื่อขอทำเรื่องการเบิกจ่าย

วิธีเบิกจ่าย

ทางสนร. จะประกาศนโยบายการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นทางการ รวมถึงเอกสารการเบิกจ่ายบนเพจของสนร.  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สามัคคีสมาคมเพื่อออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารขอเบิกจ่าย

ในการขอเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนนั้น จะต้องยื่น:

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าโรงแรมที่พัก
 3. ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง
 4. เอกสารขอเบิกจ่ายที่สนร. จะประกาศไว้ในเพจ

กรุณาชำระเงินค่าโรงแรมที่พักกับทางโรงแรมโดยตรง ตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้